Wheel-Z (Fälgrengöring) 1L

Reducerat pris 150:- Ordinarie pris 189:-
Produkten finns i lagerI lager, skickas omgående
Endast 1 kvar

Wheel-Z (Fälgrengöring) 1L

Wheel-Z är en riktigt grym fälgtvätt som tar bort även den svåraste smutsen!

Wheel-Z är en sur fälgrengöring för alla typer av aluminiumfälgar/aluminiumdetaljer.
Det är ett superkoncentrat som kan och bör spädas (från 1:4-1:10 beroende på smutsighetsgrad).

Med ett literpris på 18,90kr (vid spädning av 1:10) är Wheel-Z dessutom mycket prisvärd!

Allt kem från Mikrofiber.se-serien är tillverkat i Sverige. 

Wheel-Z (Fälgrengöring) 1L

Wheel-Z är en riktigt grym fälgtvätt som tar bort även den svåraste smutsen!

Wheel-Z är en sur fälgrengöring för alla typer av aluminiumfälgar/aluminiumdetaljer.
Det är ett superkoncentrat som kan och bör spädas (från 1:4-1:10 beroende på smutsighetsgrad).

Med ett literpris på 18,90kr (vid spädning av 1:10) är Wheel-Z dessutom mycket prisvärd!

Allt kem från Mikrofiber.se-serien är tillverkat i Sverige. 

Används med fördel i tryckspruta. Innan du börjar, se till att ytan där Wheel-Z ska användas på är torr. Spraya sedan på fälgarna och vänta någon minut beroende på smutsighetsgrad.

Tänk på att det är viktigt att aldrig låta produkten torka in, då kan dina fälgar ta skada. Spola sedan av med högtryckstvätt. Produkten kan läggas i koncentrat på extrem smuts men vi rekommenderar att du späder ut den.


FARA: Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehåller: Fosfater <5%, Anjoniska tensider 5- <15%, Katjoniska tensider 5-<15%, Alifatiska kolväten 5-<15%.